Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle documenten en diensten (zowel van voorbereidende als uitvoerende aard) van Butterfly Organizing.

Artikel 2: Alle offertes van Butterfly Organizing zijn vrijblijvend en vervallen na 1 maand, tenzij anders aangegeven. Uren en prijzen hierop vermeld dienen ter indicatie en kunnen verschillen met de werkelijkheid.

Artikel 3: Een overeenkomst kan tot stand komen door zowel een schriftelijke als mondelinge afspraak.

Artikel 4: Butterfly Organizing bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd.

Artikel 5: Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht, is berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Butterfly Organizing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Werkzaamheden zullen op basis van de gekozen diensten tegen de overeengekomen tarieven aan U in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Butterfly Organizing gebruikelijke methoden.

Artikel 7: Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat Butterfly Organizing reis- en/of verblijfskosten maakt, komen deze geheel ten Uwe laste.

Artikel 8: De facturen van Butterfly Organizing dienen betaald te worden binnen een termijn van 14 dagen. In geval van overeengekomen uitstel van betaling geldt een uiterste betalingstermijn van 30 dagen. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €50.

Artikel 9: Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Butterfly Organizing, sterfgeval of (ernstige) ziekte of ongeval van familie of dierbare ontslaat haar van het nakomen van het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig dan wel geheel, zonder dat U uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden.

Artikel 10: In geval van overmacht zal Butterfly Organizing daarvan onverwijld mededeling doen aan U. U heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 7 kalenderdagen het recht de opdracht schriftelijk met onmiddellijke ingang te annuleren, echter onder de verplichting om Butterfly Organizing te vergoeden voor het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 11: Butterfly Organizing behoudt zich het recht om afspraken, opdrachten, werkzaamheden, … naar een latere datum te verplaatsen of af te zeggen.

Artikel 12: U kan tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging of verplaatsing binnen de 7 kalenderdagen, zal Butterfly Organizing 60% van het bedrag in rekening brengen.

Artikel 13: Indien U niet aanwezig bent voor de geplande afspraak, zal Butterfly Organizing 100% van het bedrag in rekening brengen.

Artikel 14: Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Butterfly Organizing of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Butterfly Organizing afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 15: Butterfly Organizing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16: U heeft pas enig recht op schadevergoeding op voorwaarde dat U de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Butterfly Organizing heeft gemeld.

Artikel 17: Butterfly Organizing staat niet in voor het heffen, tillen en verplaatsen van zware voorwerpen en meubelen. Indien dit nodig blijkt te zijn voor het kunnen uitvoeren van de overeengekomen opdracht dient U deze zelf uit te voeren of beroep te doen op derden. Dit gebeuren dient plaats te vinden buiten de overeengekomen uren van de uit te voeren opdracht.

Artikel 18: Butterfly Organizing is geen poetsdienst. Het reinigen van spullen en ruimtes wordt dan ook beperkt tot het minimum.

Artikel 19: Het overbrengen van goederen naar het containerpark, kringloopwinkel, goed doel, … dient door U zelf te worden uitgevoerd omwille van de eventuele kosten die hiermee gepaard kunnen gaan.

Artikel 20: Butterfly Organizing is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht berokken zijn, van alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en overige bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens die haar door U ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Artikel 21: In geval van dreigend gevaar voor zowel Butterfly Organizing als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Butterfly Organizing zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Artikel 22: Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Butterfly Organizing gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Butterfly Organizing zich ter zaken niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Butterfly Organizing niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23: Klachten over de verrichte werkzaamheden of over de facturatie dienen door U na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan Butterfly Organizing. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Butterfly Organizing in staat is adequaat te reageren.

Artikel 24: Indien U tijdig reageert, schort dit Uw betalingsverplichting niet op. U blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van hetgeen waartoe U Butterfly Organizing opdracht gegeven heeft.

Artikel 25: Indien de klacht later dan 14 kalenderdagen gemeld wordt, komt U geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 26: Indien een klacht gegrond is en tijdig werd gemeld, heeft U de keuze tussen het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen terugbetaling naar evenredigheid van een door U betaalde vergoeding.

Artikel 27: Op alle offertes, facturen, opdrachten en overeenkomsten berust uitsluitend het Belgisch recht

Stel je Grenzen, Creëer je Vrijheid!