Privacyverklaring

(Laatst bijgewerkt op 9 februari 2020)

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep doet op Butterfly Organizing en ons uw gegevens overmaakt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat Butterfly Organizing zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaat.In deze privacyverklaring leest u hoe we dit doen.

De privacyverklaring is eveneens van toepassing op de website www.butterflyorganizing.be.

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om uw identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verzamelen naam en contactgegevens.

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.
  • Om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events en/of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en/of promotionele berichten toe te sturen.
  • Om onze werking en service te evalueren.
  • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.
 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden, noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van het verzamelen van uw gegevens werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

  • Wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht.
  • In het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
 

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Links met andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de privacyverklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid van andere websites, zelfs niet indien u deze websites bezoekt via één van de links op onze website.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden vijf jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons verwijderd, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@butterflyorganizing.be.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment, en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevens-bescherming, uw recht uitoefenen om gegevens te wissen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar info@butterflyorganizing.be.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten dan niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@butterflyorganizing.be.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze richten aan info@butterflyorganizing.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Butterfly Organizing heeft de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacyverklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, kunt u contact opnemen met Butterfly Organizing via info@butterflyorganizing.be. 

Stel je Grenzen, Creëer je Vrijheid!